Jednou z metod investování volných peněžních prostředků je kolektivní investování. Kolektivní investování je založeno na společném zájmu většího počtu individuálních investorů co možná nejefektivněji zhodnotit své volné peněžní prostředky při současné snaze minimalizovat investiční rizika dostatečnou diverzifikací společného portfolia.

Přestože kolektivní investování má ve světě dlouholetou tradici (první zárodky kolektivního investování byly zaznamenány již ve druhé polovině 18. století v Nizozemí), v České republice se začalo kolektivní investování postupně rozvíjet až v 90. letech 20. století.

Kolektivní investování může být vhodnou volbou pro ty investory, kteří nechtějí sami rozhodovat, do jakých konkrétních cenných papírů investovat své peníze. Nejběžnějším typem kolektivního investování jsou otevřené podílové fondy. Otevřený podílový fond vzniká tak, že řada menších investorů investuje své úspory společně a svěří je do správy profesionálnímu správci, kterým je investiční společnost. Z malých částek se tak složí velká suma peněz, za kterou správce nakupuje ve větších objemech různé cenné papíry. Investor si tak může vybrat fond, který nejlépe vyhovuje jeho investičním cílům. Každý investor obdrží podle investované částky odpovídající počet podílových listů. Správce fondu se při rozhodování o investicích řídí statutem fondu.

Kolektivní způsob investování nabízí několik výhod, je však spojeno nejen s výhodami, ale i s určitými riziky. Největším rizikem je tržní riziko, což znamená riziko, že v důsledku kolísání hodnoty investice mohou investoři dosáhnout i výrazných ztrát. Toto riziko nese plně investor a ani profesionální správa úspor nezaručí, že investice do fondů kolektivního investování budou přinášet pouze výnosy. Dále považujeme za důležité upozornit, že v oblasti kolektivního investování neexistuje pojištění instrumentů kolektivního investování obdobné tomu, jak jsou pojištěny vklady v bankách a družstevních záložnách.

Výhody kolektivního investování:

Efektivnější diverzifikace rizika

Tím, že investiční společnost nakupuje ve větších objemech různé cenné papíry, rozkládá riziko a tak ho každý podílník nese méně, než kdyby investoval sám. Spojování individuálních portfolií do společného portfolia tedy umožňuje efektivnější diverzifikaci rizika. Naopak individuální investoři mají omezené možnosti diverzifikace rizika v důsledku nedostatečné výše kapitálu.

Profesionální správa úspor

Instituce kolektivního investování zabezpečují profesionální správu úspor. Správa portfolií je svěřena odborníkům, kteří neustále sledují dění na finančních trzích a okamžitě reagují na nové kursotvorné události. Při svém rozhodování vycházejí z podrobných investičních analýz. Profesionální správci majetku rovněž využívají různé techniky řízení investičních rizik prostřednictvím finančních derivátů. Profesionální správa majetku by měla přispět k vyšší výkonnosti portfolia při dané úrovni rizika.

Dostupnost a rozšířené investiční možnosti pro drobné investory

Většina otevřených podílových fondů umožňuje investovat i opravdu drobným investorům. Minimální částky k investování u většiny fondů činí jen několik tisíc korun. Navíc kolektivní investování umožňuje drobným investorům investovat do široké palety investičních instrumentů, které by jim jinak byly obtížně dostupné. I velmi malý investor se tak díky kolektivnímu investování může podílet na hospodaření velkých světových firem a získat podíl na investicích, které by si jinak nemohl dovolit.

Velký výběr fondů

Existuje široká škála fondů, které se od sebe liší svým investičním zaměřením, rizikem a investičním horizontem. Každý si může vybrat takový fond, který nejlépe odpovídá jeho investičním cílům.

Vysoká likvidita – pohotový přístup k penězům

Podílové listy otevřeného podílového fondu je možné kdykoliv prodat investiční společnosti za aktuální kurs. Investiční společnost odkoupí podílový list na základě žádosti a ve lhůtě, která je zákonem stanovena v závislosti od typu otevřeného podílového fondu (3 dny u fondu peněžního trhu, dva týdny u standardního fondu neinvestujícího do nemovitostí, 1 měsíc u speciálního fondu neinvestujícího do nemovitostí a 2 roky u fondu investujícího do nemovitostí).

Nižší transakční náklady

Instituce kolektivního investování dosahují při správě majetku úspor z rozsahu, což umožňuje investorům spravovat úspory za nižších nákladů oproti individuálnímu investování.

Kolektivní investování také umožňuje jednodušší a pohodlnější správu úspor než individuální investování.

Investiční společnosti nabízejí širokou nabídku služeb, což výrazně ulehčuje správu úspor drobnými investory a šetří jejich čas.

Dostatek informací

Investiční společnosti podávají pravidelně podrobné informace o podílových fondech a výsledku jejich hospodaření, a tyto informace uveřejňují zejména na svých internetových stránkách.

Daňové zvýhodnění oproti bankovním vkladům

Při zpětném prodeji podílových listů po 3 letech od jejich koupě neplatí investor, který je fyzickou osobou, daň z příjmu ze zisku vzniklého rozdílem mezi cenou podílového listu při nákupu a cenou při zpětném prodeji.