Česká národní banka pečuje o stabilitu finančního systému a institucí působících na finančním trhu České republiky. Účastní se přípravy legislativy vymezující práva a povinnosti účastníků finančního trhu a vykonává dohled nad finančním trhem. Finančně zdravé a veřejností respektované finanční instituce jsou jedním ze základních stavebních kamenů stabilního finančního systému. Česká národní banka proto dbá nejen na to, aby subjekty, nad nimiž vykonává dohled, dodržovaly příslušné právní předpisy, ale zaměřuje se i na zvýšení jejich důvěryhodnosti směrem k veřejnosti.

Činnosti ČNB v oblasti regulace a dohledu:

  • regulatorní činnost, tj. především stanovení pravidel obezřetného podnikání a pravidel jednání se zákazníky;
  • licenční a povolovací činnost, tj. zejména udělování povolení ke vstupu na finanční trh (např. udělování bankovní licence, povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, povolení k činnosti investiční společnosti, povolení k založení fondu kolektivního investování, registrace pojišťovacího zprostředkovatele nebo investičního zprostředkovatele apod.), schvalování změn v povoleních dohlížených institucí (např. změny rozsahu podnikatelského oprávnění) a další schvalování na žádost jednotlivých subjektů trhu (např. souhlasy s vedoucími osobami, kvalifikovanými účastmi, přeměnami společností apod.). Smyslem povolovací a schvalovací činnosti je umožnit vstup na trh regulovaných finančních služeb jen takovým subjektům, které dávají předpoklad řádného podnikání.
  • dohledové činnosti, k nimž patří:
    • dohled na dálku
    • kontroly na místě;
  • ukládání opatření k nápravě v případě zjištění nedostatků v činnosti dohlížených subjektů, popřípadě i ukládání sankcí za správní delikty či za přestupky na finančním trhu;
  • shromažďování, zpracovávání a vyhodnocování informací, které slouží k podpoře dohledu a k informování veřejnosti o situaci na finančním trhu České republiky.